ردیفشرح فعالیتتاریخ انجام
1عضو هیئت تحریریه دو فصلنامه دانش و توسعه1318/02
2عضو انجمن علمی بازرگانی کشور1365/
3عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی کشور1386/13
4تصمیمات اصلی در ارتباط با وظایف سردبیری1389/08
5سردبیر فصلنامه رشد و توسعه اقتصادی0/08