ردیفشرح فعالیتتاریخ انجام
1عضو هیئت تحریریه مجله علمی دانش و توسعه1384/02
2عضو انجمن علمی بازرگانی کشور1365/
3عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی کشور1386/13